ЈКП "ВОДОВОД" - ИЛИНДЕН

Нашите услуги

Нашата мисија

Одржување, оптимизација и модернизација на постојните капацитети и развивање на нови проекти за интеграција на водоводните системи, како и создавање на услови за обезбедување на квалитетни и лесно достапни услуги за нашите клиенти, насочување кон едукација, мотивација и унапредување на потенцијалот на вработените и технологијата.

Нашата визија

Континуирано обезбедување на здравствено исправна вода за пиење, поголема безбедност и сигурност во снабдувањето и квалитет на водната услуга согласно важечките стандарди, како и зголемување на покриеноста во делот на одведување и пречистување на урбаните отпадни води.

Нашето мото

Се грижиме за континуирана едукација и надградба на нашите вработени, стимулираме иновативен пристап во работењето, потикнувајќи ги своите луѓе за разработка на нови начини за поефикасно и поисплатливо искористување на ресурсите.

Услуги кои ги вршиме

Отсега и со електронски услуги

Проверете ја состојбата на вашите сметки целосно online.

19

населени места

8041

домаќинства

485

правни субјекти

30000

корисници

Локација

Адреса: УЛ.“9“ бб, н.Илинден Скопје, Македонија

Контакт

Телефони за контакт:
02/2573-077
02/2572-671
vodovodjkp@yahoo.com